U bent hier: Home / FAQ / Tot wie moet ik mij richten voor financiële bijstand?

Tot wie moet ik mij richten voor financiële bijstand?

Als iemand problemen heeft en een aanvraag tot bijstand wil indienen bij het OCMW, moet hij een afspraak maken met een maatschappelijk werker van het OCMW van de gemeente waar hij woont. Vandaar dat het OCM van Elsene alleen maar bevoegd is voor inwoners dans Elsene.

Er wordt dan een onderhoud geregeld met de aanvrager. Tijdens dat onderhoud onderzoekt de sociaal assistent de aanvraag tot bijstand en brengt hij de persoon in kwestie op de hoogte van zijn rechten en plichten. De aanvrager moet in ruil alle elementen aanreiken die nodig zijn voor het sociaal onderzoek. Let op: als er opzettelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen worden verschaft aan het OCMW kan de toegekende bijstand worden opgeschort of opgeheven, en in het voorkomende geval worden teruggeëist.

Op het einde van het eerste onderhoud mag de betrokken persoon een ontvangstbewijs vragen, dat als bewijs dient dat er een aanvraag tot bijstand werd ingediend.

Op basis van de verzamelde inlichtingen stelt de maatschappelijk werker een verslag op, dat hij voorlegt aan het Bijzondere Comité van de Sociale Dienst. Het Comité neemt dan een beslissing over de aanvraag tot bijstand. Wij wijzen erop dat de aanvrager van het leefloon het recht heeft om te worden gehoord op de dag dat zijn dossier wordt bestudeerd.

Er moet binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag tot bijstand een beslissing worden genomen, die binnen de 8 dagen aan de betrokkene officieel moet worden meegedeeld.

Als de aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW of als de beslissing niet binnen de voorziene termijn wordt genomen, kan er binnen de 3 maand na de datum van de kennisgeving of na de datum waarop die ten laatste had moeten worden opgestuurd, beroep worden aangetekend bij de arbeidsrechtbank.

 Meer informatie op de website OCMW-info-CPAS.